Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Orli jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, która została powołana do życia w 1948 roku. Biblioteka realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami, przepisami wynikającymi z tych ustaw oraz statutu biblioteki. Obowiązki dyrektora GBP w Orli pełni Grażyna Noskowicz - 34-letni staż pracy, w tym jako bibliotekarz - 26 lat.

Jako instytucja powołana i finansowana przez samorząd lokalny funkcjonuje zgodnie z planem finansowym na dany rok (w roku bieżącym dotacja z budżetu gminy wynosi 60.000 złotych).

Od 7 lat biblioteka otrzymuje dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2010 jest to kwota - 890 złotych.


Stan księgozbioru wynosi - 11 174 woluminów. Zbiory biblioteczne składają się z kolekcji dokumentów publikowanych tradycyjnie i gromadzonych przez wiele lat. Są to książki i czasopisma.

W miarę otrzymywania środków dyrektor biblioteki stara się nabywać pozycje książkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami czytelników.

Biblioteka posiada znaczny zasób lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno-naukową oraz dość bogaty księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu.


W sferze czytelnictwa w porównaniu z latami ubiegłymi następuje ciągły wzrost. Czyni się starania aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup użytkowników, niweczyć dysproporcje między zamożnymi a ubogimi, jeśli chodzi o dostęp do danej informacji.

Odnośnie modernizacji biblioteki - funkcjonuje w dotychczasowym pomieszczeniu budynku szkoły, gdzie pozyskano większą powierzchnię na czytelnię oraz organizowanie wystaw, czy spotkań literackich związanych z różnego rodzaju rocznicami i wydarzeniami dotyczącymi naszego regionu.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Dział Metodyki Bibliotecznej i Doskonalenia Kadr Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. Udział w szkoleniach i seminariach pozwala na pozyskiwanie i wnoszenie do praktycznego działania wiedzy z zakresu bibliotekarstwa.

W swojej działalności statystycznej dyrektor biblioteki opracowuje półroczne i roczne sprawozdania cyfrowe wyników czytelnictwa z ogólnej działalności biblioteki w tym: rozwój czytelnictwa dziecięcego i z rozwoju czytelnictwa mniejszości narodowych. Przygotowywane materiały są przekazywane do Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.


Gminna Biblioteka Publiczna w Orli - Dyrektor Grażyna Maria Noskowicz

ul. Bielska 32

tel. 857392129

Created by raptorf