Regulamin Gminnego Kramiku

 

Regulamin określa zasady korzystania z Gminnego Kramiku, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących aktualnie przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie. Kramin służy do publikacji ogłoszeń mieszkańców gminy Orla. Ogłoszenia powinny dotyczyć nieodpłatnego przekazania, udostępnienia lub przyjęcia rzeczy, zwierząt lub usług. Operator nie wyraża zgody na publikację ogłoszeń typu kupię/sprzedam. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna.

 

Postanowienia ogólne

 1. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy nimi. Zawarcie i realizacja umowy między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, świadczenie lub przydatność oferowanych rzeczy czy też świadczonych przez Użytkowników wzajemnie sobie usług. Tym samym zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie świadczenie z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy samymi Użytkownikami.

 2. Operator nie odpowiada również za brak zainteresowania Ofertą Użytkownika.

Dodawanie Ofert
Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ofert w Kramiku poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu. Umieszczenie Oferty na Kramiku jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 2. Operator nie ingeruje bezpośrednio w formę i treść Ofert, Użytkownik samodzielnie ustala treść Oferty, która to powinna być zgodna ze stanem faktycznym, prawnym. Oferta nie powinna też naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść publikacji nie powinna naruszać praw autorskich. Nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.

 3. Użytkownik, publikując Ofertę na Kramiku i zawarte w nim treści (zdjęcia, numer telefonu lub wszelki inne dane, w tym dane kontaktowe) podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci internetowej. Oferty również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe takie jak Google, Bing itp., czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 4. Użytkownik tym samym oświadcza, że jest autorem tekstu treści Oferty. Treść dodawanej Oferty powinna być napisana w języku polskim. Treść może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Oferty będzie w języku polskim z zachowaniem poprawnej pisowni i składni językowej.

 5. Dodanie Oferty do Kramiku jest bezpłatne i następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis.

 6. Oferta na Kramiku staje się aktywna dopiero po weryfikacji treści przez Operatora.

Uprawnienia operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość publikowanych Ofert. Nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest podawanie danych fikcyjnych. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z publikacją i w ramach Oferty.

 2. Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, a także zablokować lub usunąć wszystkie publikowane przez niego treści, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, ogólne zasady funkcjonowania Kramiku lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.

 3. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy poprzez zaprzestanie emisji Ofert Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Kramiku warunków niniejszego regulaminu.

 4. Operator przeprowadza weryfikację ofert od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 12:00.
 5. Oferty publikowane są na okres 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, roszczenia i postępowania prawne związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Kramiku będą rozstrzygane przez właściwe dla właściciela serwisu polskie sądy powszechne, chyba że właściciel Kramiku postanowi inaczej.

 2. Operatorem i właścicielem Kramiku jest: Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewcza 5, 17-106 Orla

 3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. Zmiana taka staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Kramiku z zastrzeżeniem, że publikacje aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 4. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.