Deklaracja dostępności

 

Urząd Gminy Orla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.orla.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-19

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej Urzędu Gminy Orla

W Urzędzie Gminy Orla przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.orla.pl spełnia wymagania w 99.5%. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach

 • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą skrótów klawiszowych

 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA

 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki

  • zmiana kontrastu

  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Część pracowników Urzędu Gminy Orla została przeszkolona na poziomie elementarnym ze znajomości polskiego języka migowego (PJM)

W tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• faxem na nr (085)730-57-81

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr (085)730-57-80

Opis dostosowań:

Wychodząc naprzeciw osobom słabosłyszącym Urząd Gminy Orla udostępnia przenośną pętlę indukcyjną.

Co to jest pętla indukcyjna?
Pętla indukcyjna stanowi skuteczne wsparcie dla osób korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wspomagając rozumienie mowy, co jest szczególnie istotne w miejscach publicznych. Użytkownicy aparatów lub implantów mają często trudność z rozumieniem mowy, ponieważ urządzenia tego typu wzmacniają wszystkie dźwięki, również  zakłócające mowę, takie jak m. in. różnego rodzaju szumy.
Działanie pętli indukcyjnej polega na wyciszeniu zbędnego tła, dzięki czemu mowa ludzka jest lepiej słyszana i rozumiana. Pętla indukcyjna, przekazuje wzmocniony i przetworzony  sygnał bezprzewodowo (jako pole magnetyczne) wprost do aparatu lub implantu odbiorcy.
Jak korzystać z pętli indukcyjnej?
Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznakowane są dedykowaną naklejką (znak) - przekreślone ucho z literą T na niebieskim tle. W celu skorzystania z pętli klient przełącza swój aparat na program T (posiada go większość dostępnych na rynku aparatów) oraz staje naprzeciwko oznakowanego urządzenia.

Do dyspozycji osób słabowidzących jest lupa do czytania, która posiada dodatkowo podświetlenie poprawiające komfort czytania.

Urząd wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne, które pozwala bezpiecznie ewakuować osoby z ograniczoną zdolnością ruchu w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Dariusz Piotrowski – Koordynator ds. dostępności - Administrator strony

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 85 730 57 96

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

wzór wniosku o zapewnienie dostępności (docx, 15 kb)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Orla, ul. Mickiewicza 5

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mickiewicza

 • Z lewej strony znajduje się szyb windy którą można dojechać na każde piętro budynku.

 • Obok budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.