Pasowanie na ucznia to niezwykła uroczystość szkolna. Uczniowie klasy pierwszej  przygotowywali się do niej od początku roku szkolnego, ucząc się dzielnie wierszy, piosenek i wytrwale ćwicząc podczas prób

W ostatnim czasie Gmina Orla otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców naszej gminy. Łączna kwota pomocy - to
10 400 000 zł.

Dzięki staraniom Gminy Orla został odbudowany przepust o średnicy 80 cm pod koroną drogi krajowej Nr 66 – przy wjeździe do Malinnik od strony Bielska Podlaskiego.

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Więcej

Chcąc zachęcić do osiedlania się potencjalnych zainteresowanych na terenie gminy Orla, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wydzielono nowe tereny budowlane, na których powstają już jednorodzinne budynki mieszkalne.

Gmina Orla otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6: PGR, na realizację zadania pn.:  „Przebudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu wielorodzinnym w miejscowości Dydule gm. Orla”

W okresie od 8 września do 18 września 2023 r. odbyły się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw z terenu gminy Orla, zdecydowali, na co przeznaczą fundusz sołecki w 2024 roku

Zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 

 Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" realizuje w ramach PROW projekt współpracy z Grecją p.t.: „CULT IN TUR” w zakresie rozwoju turystyki z włączeniem szeroko rozumianych dóbr kultury do istniejącej oferty turystycznej.

koncepcja zagospodarowanie terenu pod zalew

5 września b.r. przekazano plac budowy Wykonawcy zadania pt. "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Orla"

Więcej

Skończył się czas wypoczynku, a rozpoczyna okres blisko dziesięciu miesięcy wytężonej pracy w Szkole Podstawowej z d.n.j.b. w Orli. 4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

 

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

   z przyjemnością informujemy o wdrożeniu nowej aplikacji mobilnej o nazwie PUK Info.

 

12 sierpnia podczas Pikniku rodzinnego w Spiczkach odbyła się pogadanka z udziałem przedstawicieli Policji Pani Haliny Sacharczuk i Pana Krzysztofa Kozłowskiego na temat Przeciwdziałania zjawiskom przemocy

W sobotę 5 sierpnia 2023 r. na placu przed Synagogą w Orli odbyła się jedna z największych i najatrakcyjniejszych imprez plenerowych w naszej gminie - Festyn "Orlańskie Spotkania"

przedstawiciele samorzsądów na tle budynku muzeum

W poniedziałek 24 lipca 2023 r. w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele władz samorządowych z powiatu bielskiego otrzymali promesy na dotacje przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W centrum Orli powstanie nowy zagospodarowany teren. W czwartek, 20 lipca w Orli miało miejsce „wkopanie łopaty” - symboliczne rozpoczęcie inwestycji i przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych”. W tym dniu oficjalnie zakończyliśmy także przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Orla do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał umowę z firmą Automatyka Arkadiusz Czyżewski z siedzibą w Świerże-Leśniewek na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na terenie pompowni wody w miejscowości Oleksze” w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli informuje, iż od 18 lipca 2023 r. przyjmowane są wnioski o skierowanie od miesiąca sierpnia br. do ośrodka wsparcia tj. Dziennego Domu Pomocy w Orli przy ul. Bielskiej 8.

13 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli miało miejsce, ostatnie już z cyklu, spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo w sieci internetowej

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego zwycięzca, będzie reprezentował województwo podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich w dniach 23-24 września 2023 r. organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP.

300 000 złotych otrzyma Gmina Orla z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2023 województwa podlaskiego.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1603B na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory”.

 

ręcznei malowany plakat przedstawiający dziewczynkę i wystającą z monitora rękę na zielonym tle

4 lipca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli odbyły się warsztaty pod hasłem Cyberbezpieczeństwo w ramach realizowanego przez Gminę Orla Projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

W ramach realizowanego przez Gminę Orla z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. - 2 lipca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Spiczkach odbyły się warsztaty plastyczne pod hasłem Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy.

 

23 czerwca o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Orli zabrzmiał dzwonek oznajmujący zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Wójt Gminy Orla ogłasza XVII Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla”

Więcej

 

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073), dająca możliwość ubiegania się o świadczenie sołeckie. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 300 zł miesięcznie

10 czerwca podczas festynu w Koszkach została przeprowadzona akcja informacyjna pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” realizowana w ramach projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

6 czerwca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Malinnikach odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Przeciwdziałanie przestępstwom na szkodę osób małoletnich”, realizowane w ramach projektu „Razem przeciw przemocy!” dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

czarny baner z kolorowym napisem piknik rodzinny

Piknik rodzinny wpisał się już w kalendarium imprez, które odbywają się w naszej gminie. W tym roku bawiliśmy się wspólnie w sobotę 3 czerwca, tym razem w samym centrum Orli

 

26 maja 2023 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli Wójt Gminy Orla przekazał Kołom Gospodyń Wiejskich sprzęt i wyposażenie zakupione za środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Orla i Koła Gospodyń Wiejskich zapraszają na szereg akcji informacyjnych realizowanych w ramach projektu "Razem Przeciw Przemocy"

Więcej

W 2023 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowywany z budżetu gminy Orla, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2023 rok.

5 maja 2023 r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. Obchody były połączone z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka

Więcej

6 pucharów stojących na stole

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli odbyły się Powiatowe Eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu bielskiego. Turniej rozgrywano w dwóch grupach wiekowych.

Więcej

W dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Gminą Orla, a Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

Więcej

 

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

3 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się choinka zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli

Więcej

Po przerwie spowodowanej pandemią Gmina Orla wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli powróciła do tradycji Spotkań Wigilijnych organizowanych w trosce o starszych, samotnych często niepełnosprawnych mieszkańców gminy

ceglany dom zniszczony przez pożarWięcej

Więcej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 62 000,00 zł z budżetu województwa podlaskiego na inwestycje w strefie nadgranicznej, w dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Orla, a Województwem Podlaskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym.

Więcej