Wójt Gminy Orla informuje, iż z uwagi na rosnące koszty obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Orla w dniu

24 października 2022 r. podjęła uchwałę zmieniającą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2023 r.:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku wynosić będzie 20,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości, którzy nie kompostują bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosić będzie 25,00 zł za miesiąc od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą daną nieruchomość naliczana będzie właścicielom nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk