30 sierpnia 2022 r. to data, która niewątpliwie zapisze się w historii Gminy Orla. Właśnie tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie DZIENNEGO DOMU POMOCY W ORLI dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Powstanie tej placówki stanowi ważny krok w działaniach gminy, a zarazem jest ukłonem w stronę Naszych Seniorów .

Na zaproszenie Pana Leona Pawluczuk Wójta Gminy Orla oraz Pani Marty Osa Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, w uroczystości udział wzięli m.in.:, Pan Stanisław Derehajło Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Mirosław Bałło W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego w Bielsku Podlaskim, Radni Rady Gminy Orla na czele z Przewodniczącym Panem Grzegorzem Warchoł, Pan Eugeniusz Kowalski Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, Pani Katarzyna Chilimoniuk przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Wśród gości znaleźli się także pracownicy naszego samorządu gminnego. Nie zabrakło również obecności mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Orla podziękował Zarządowi Województwa Podlaskiego oraz Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Białowieska”  za wsparcie, dzięki któremu powstał Dzienny Dom Pomocy w Orli.

Budynek DDP w Orli został wyświęcony przez ks. Mitrata Sławomira Chwojko – Proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Św. Archanioła Michała w Orli oraz ks. Prałata Zbigniewa Karolaka – Proboszcza Parafii Opatrzności Matki Bożej w Bielsku Podlaskim.

Placówka wchodzi w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli. Bezpośredni nadzór będzie pełnił dotychczasowy Kierownik Ośrodka.

Dzienny Dom Pomocy w Orli mieści się w budynku dawnego ośrodka zdrowia, przy                ul. Bielskiej 8 w Orli. W budynku znajdują się: sala do rehabilitacji, pokój wypoczynkowy, sala do zajęć ruchowych, jadalnia, kuchnia, pomieszczenie biurowe. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka obejmie opieką 15 Seniorów. Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie. Głównym celem działalności Dziennego Domu Pomocy jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja osób w wieku 60+, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno-usprawniających oraz wspomagających. DDP w Orli będzie zapewniał Seniorom bezpłatne wyżywienie (tj. drugie śniadanie i obiad dwudaniowy) oraz transport.

DDP oferuje pomoc osobom starszym w funkcjonowaniu w warunkach zbliżonych do warunków domowych, osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz umożliwianie nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, co ma przeciwdziałać alienacji i osamotnieniu.

 

Okres realizacji projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych

i zdrowotnych dla Seniora”: od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

 

Wszystkim Seniorom, którzy będą korzystać z DDP w Orli życzymy dobrego zdrowia

i radości życia.

Ktoś mądry kiedyś powiedział: „Starzenie się nie jest „utraconą młodością”, ale nowym etapem możliwości i siły.”