INFORMACJA

z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kruhłe i Moskiewce w gminie Orla dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Kruhłe

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z Uchwałą nr XXXVII/325/23 Rady Gminy Orla z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kruhłe i Moskiewce  w gminie Orla dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Kruhłe, Wójt Gminy Orla ogłosił przeprowadzenie konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kruhłe z „kolonii wsi Moskiewce” na „kolonię”.

 

Celem konsultacji było uzyskanie opinii od mieszkańców miejscowości Kruhłe i Moskiewce poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Kruhłe z „kolonia wsi Moskiewce” na „kolonia” ? ”

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 03 marca 2023 r. i zostały przeprowadzone w formie zbierania „formularza konsultacji” dostępnego na stronie internetowej Gminy Orla oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orla, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Orla oraz u sołtysa sołectwa Moskiewce.

Do udziału w konsultacjach byli uprawnieni mieszkańcy miejscowości Moskiewce oraz miejscowości Kruhłe, którzy mogli wyrazić opinię poprzez wypełnienie i podpisanie formularza konsultacji oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy Orla.

 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Na ogólną liczbę 38 uprawnionych mieszkańców miejscowości Kruhłe i Moskiewce w konsultacjach wzięło udział 25 osób, tj. 65,8 %. Oddano 25 głosów ważnych. Spośród ważnie oddanych głosów 22 osoby, tj. 88,0 % głosowały za zmianą rodzaju miejscowości Kruhłe z „kolonia wsi Moskiewce” na „kolonia”. Od głosu wstrzymały się 3 osoby.

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą dla miejscowości Kruhłe dotychczasowego oznaczenia rodzajowego na „kolonię”.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/325/23 Rady Gminy Orla z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kruhłe i Moskiewce w gminie Orla dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Kruhłe konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

 

   

Wójt

/-/

mgr Leon Pawluczuk